Estatuts

Data de publicació dels estatuts vigents: 11 d’abril de 2017

Text íntegre dels estatuts:
Estatuts pdf

CAPÍTOL I

del Consorci. Disposicions generals

El Consorci del Besòs és un ens amb caràcter local i adscrit a l’Ajuntament de Barcelona, constituït per a gestionar serveis i realitzar actuacions urbanístiques d’infrastuctures i en l’àmbit social d’interès pels ens consorciats, en els termes dels articles 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 269 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Com a consorci urbanístic, tindrà la condició d’entitat urbanística especial contemplada a l’article 22 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme. El Consorci té la consideració de mitjà propi i instrumental i servei tècnic respecte dels Ajuntaments consorciats i resta obligat a executar els serveis i treballs que aquests li encarreguin d’acord amb el seu objecte.

  1. El Consorci està constituït pels municipis de Barcelona i de Sant Adrià de Besòs, com a ens fundadors, i pels municipis de Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona com a membres de ple dret del Consorci incorporats posteriorment.
  2. Podran adherir-se al Consorci altres administracions, entitats o organismes que ho sol.licitin, previ acord del Consell General i donant-ne compte als Ajuntaments consorciats.

Els òrgans de govern i els serveis de gestió i d’administració del Consorci tenen la seva seu als locals habilitats a l’efecte a l’Edifici Besòs situat al c/Olímpic s/n, al municipi de Sant Adrià de Besòs. Per acord del Consell General del Consorci es podrá establir una nova seu de l’entitat.

L’àmbit territorial, en el qual el Consorci desenvoluparà les seves activitats, està integrat pel territori a l’entorn del riu Besòs. S’estén al front litoral, des de la bocana del Port de Badalona fins l’espigó de Bac de Roda. Continua, aigües amunt, pel marge dret del riu Besòs, pel carrer Bac de Roda (Barcelona) fins al Passeig Garcia Faria (Barcelona) i segueix fins l’encreuament amb el carrer de Josep Pla (Barcelona), continua fins el Passeig Taulat (Barcelona), segueix fins la Rambla Prim (Barcelona) continua fins el Carrer Santander (Barcelona), segueix fins el carrer Fra Juníper Serra (Barcelona), continua fins el Passeig de Santa Coloma (Barcelona) fins el pont del tren. D’aquí continua pel marge dret de la Ronda de Dalt fins l’encreuament amb l’avinguda Meridiana (Barcelona) continua per aquesta avinguda direcció Nord fins el mur de l’avinguda Vallbona (Barcelona) continua, passant per l’estació de Ciutat Meridiana, segueix el marge dret de la autopista C-58 fins a l’encreuament de la N-150, passant cap al terme municipal de Montcada i Reixac. El límit contínua pel marge esquerra de l’autopista C-33 fins l’encreuament de la línia de ferrocarril de França, que la ressegueix pel marge esquerra, fins a la riera Seca que coincideix amb el límit de terme municipal de Montcada i Reixac. A continuació el límit creua el riu Besòs coincidint amb el Torrent d’en Reixac, que alhora, coincideix amb el km 9,5 de la carretera de La Roca (BV 5001) continua aigües avall fins el pont de Montcada al km 7,3. El límit segueix aigües avall seguint el límit del Pla Especial de protecció i millora del Sector Sud de la Serralada de Marina, creua el terme municipal de Santa Coloma de Gramenet fins el cementiri de Santa Coloma de Gramenet, continua per la carretera de La Roca (BV 5001) fins l’avinguda de la Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet), continua per l’avinguda Francesc Macià (Santa Coloma de Gramenet), i per l’avinguda de Santa Coloma de Gramenet fins el carrer de Sant Jordi (Santa Coloma de Gramenet), gira pel carrer Circumval·lació (Santa Coloma de Gramenet-Badalona), direcció nord, resseguint el terme municipal entre Badalona i Santa Coloma de Gramenet, fins el carrer Júpiter (Badalona), continua per l’Avinguda Bassols (Badalona), que continua pel carrer Johann Sebastian Bach (Badalona), gira per l’Avinguda d’Alfons XIII (Badalona), direcció Besòs fins el carrer amb el carrer del Mariscal Cabanes (Badalona) que segueix fins al carrer de Xile (Badalona), que continua fins el carrer de Sant Oleguer (Badalona), creua el terme municipal de Sant Adrià de Besòs, continua amb el nom de carrer de Santa Caterina (Sant Adrià de Besòs), continua amb el nom de l’avinguda de Catalunya (Sant Adrià de Besòs), que continua com carrer de la Platja (Sant Adrià de Besòs) fins el marge muntanya del Carrer Eduard Maristany (Sant Adrià de Besòs-Badalona), que creua el terme municipal entre Badalona i Sant Adrià de Besòs fins l’encreuament amb el carrer de les Teixidores (Badalona) i segueix pel pont per sobre de la línia de ferrocarril de la costa fins el mar, seguint el límit del Port de Badalona amb la platja de la Mora, coincidint amb la bocana del Port de Badalona. Si bé, exceptuant d’aquest àmbit, l’actuació urbanística prevista pel Pla Especial de reordenació i millora del barri de la Mina i les altres actuacions compreses en el Pla de Transformació d’aquest barri que queda delimitat pels carrers Llull, Cristòfol de Moura, Sant Raimón de Penyafort i Ronda Litoral. Aquest àmbit territorial es descriu gràficament mitjançant plànol annex que forma part dels presents Estatuts com a document normatiu.

1. L’esmentat àmbit territorial d’actuació podrà ser modificat a proposta de l’Ajuntament implicat i per acord del Consell General, donant-ne compte als Ajuntaments consorciats.

1. El Consorci tindrà com a finalitat garantir una unitat d’acció pública en el seu àmbit territorial d’actuació, orientada a la prestació de serveis públics ia la formació del planejament urbanístic, la seva gestió, així com l’execució i conservació d’obres ordinàries i d’urbanització. A aquests efectes gaudirà de les següents competències:

a) Dissenyar, definir, planificar i executar les línies estratègiques i la programació de les activitats en l’àmbit competencial i territorial del Consorci.

b) Promoure accions per a possibilitar la coordinació i la cooperació que afavoreixi un tractament territorial homogeni a tot l’àmbit del Consorci.

c) Elaboració de propostes per a la realització d’actuacions que tinguin com a finalitat millorar la biodiversitat i garantir la conservació dels espais oberts de l’entorn Besòs.

d) Elaboració d’estudis, treballs encaminats a millorar la qualitat i l’eficiència energètica i ambiental de les trames urbanes de l’àmbit del Besòs; així com, treballs i estudis per a millorar l’accessibilitat i mobilitat en l’àmbit del Besòs.

e) Elaboració d’estudis, treballs i projectes i realització d’actuacions que tinguin com a finalitat impulsar propostes o solucions per a un millor i transversal aprofitament de l’espai públic i equipamental a l’entorn del Besòs.

f) La realització d’actuacions d’atenció a les persones en l’àmbit educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, sanitari, seguretat i prevenció, en l’àmbit territorial d’actuació del Consorci del Besòs.

g) Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic de l’àmbit d’actuació en coordinació amb els Ajuntaments Consorciats.

h) Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d’avaluació i estadístic als Ajuntaments consorciats.

i) Emetre informe pel que respecta les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formalitzats pels Ajuntaments consorciats amb altres entitats públiques o privades que afectin a l’àmbit territorial del Consorci en el seu àmbit funcional.

j) Organitzar i implementar formació contínua i ocupacional en l’àmbit del Consorci

k) L’elaboració, formulació i proposta de tramitació dels instruments urbanístics de desenvolupament i modificació del planejament als sectors d’actuació que es delimitin dins del seu àmbit territorial, corresponent l’aprovació inicial i provisional als Ajuntaments respectius en funció del territori que afectin. L’esmentat planejament urbanístic tindrà una especial cura amb els criteris de sostenibilitat ambiental, així com els socioeconòmics i de viabilitat per a ordenar les següents actuacions:

k.1) La realització de les infraestructures dels sector d’actuació, així com les del seu litoral i de la llera i entorns del riu Besòs.

k.2) L’establiment de les infraestructures mediambientals, viàries i de connexió, en l’exterior del sector d’actuació, entre les xarxes del propi sector i les generals del territori.

l) Procedir l’execució del planejament urbanístic aprovat i, en aquest sentit, gaudirà de les següents atribucions:

l.1) Promoure i aprovar inicialment la delimitació de polígons o unitats d’actuació; tramitar la informació pública i audiència als interessats de l’assenyalada aprovació i formular proposta d’aprovació definitiva.

l.2) Promoure juntes de compensació; aprovar inicial i definitivament els seus estatuts, bases d’actuació i el projecte de compensació aquest darrer, amb l’informe previ favorable dels Ajuntaments que afecti; aprovar les operacions jurídiques complementàries de la compensació; designar el representant de l’Administració en els òrgans de govern de les juntes de compensació; rebre les obres d’urbanització executades per elles, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals corresponents; exigir les responsabilitats de les juntes de compensació i dels seus membres; resoldre els recursos d’alçada que s’interposin contra els acords dels òrgans de les juntes; aprovar la dissolució de les juntes de compensació, i qualsevol altra que sigui necessària per a executar el projecte de compensació en qualsevol aspecte.

l.3) Promoure i aprovar inicial i definitivament els projectes de reparcel.lació amb l’informe previ favorable dels Ajuntaments que afecti; aprovar operacions jurídiques complementàries de la reparcel.lació; declarar la innecessarietat de la seva redacció; liquidar les quotes d’urbanització i procedir a la seva cobrança; aprovar el pagament anticipat de les quotes en els termes previstos legalment; atorgar fraccionament o ajornament del pagament de les quotes, així mateix, en els termes fixats per les normes, i qualsevol altre que sigui necessària per aconseguir les finalitats del sistema de cooperació.

l.4) Promoure expropiacions per a l’execució dels sistemes generals o d’algun dels seus elements o per avançar-ne la seva execució o per a portar a terme actuacions aïllades en sòl urbà o per a la urbanització de polígons o unitats d’actuació complets, mitjançant l’aplicació dels sistema d’expropiació; aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per les respectives expropiacions; proposar la designació de beneficiari de les expropiacions; aprovar inicialment els projectes de taxació conjunta, exposar-los al públic i remetre’ls a la comissió d’urbanisme; pagament de l’apreuament i presa de possessió de les finques expropiades; aprovació dels plecs de condicions per a l’atorgament de les concessions administratives per a execució del planejament pel sistema d’expropiació i la seva adjudicació, així com qualsevol altra que sigui necessària per al bon fi de les expropiacions.

l.5) Aprovar projectes d’urbanització i d’obra ordinària, així com les seves possibles modificacions; contractar la seva execució; rebre les obres realitzades, previ informe favorable dels serveis tècnics corresponents; resoldre totes les incidències derivades de la contractació, fins i tot les de la interpretació i resolució dels contractes; recepcionar o liquidar les obres contractades, i qualsevol altra que sigui necessària per al bon fi de la urbanització. Sense perjudici de l’anterior, els ajuntaments consorciats podran, en les zones del sector d’actuació consolidades per l’edificació, exercir les competències expressades comunicant-ho prèviament al Consorci del Besòs.

l.6) Procedir a la conservació de les obres d’urbanització i ordinàries recepcionades.

l.7) Establir serveis públics a tot el sector d’actuació en caràcter general, especialment els referits a la xarxa elèctrica, de telecomunicacions i centrals de generació d’energia i la seva distribució, prèvia conformitat de les Administracions consorciades. Igualment, la gestió d’altres serveis públics dels que són titulars altres administracions, mitjançant qualsevol forma prevista a l’ordenament jurídic.

l.8) L’emissió d’informes previs al lliurament de certificats o informes sobre la qualificació urbanística de les finques i a l’atorgament de llicències urbanístiques i d’activitats, aquestes últimes subjectes a la normativa d’aplicació en aquest àmbit, que es realitzin com a conseqüència de les noves actuacions urbanístiques.

l.9) Acceptar en nom i benefici dels respectius ajuntaments els sòls de cessió obligatòria obtinguts en execució del planejament.

l.10) La tramitació, resolució i execució forçosa dels procediments de protecció de la legalitat urbanística que afectin a finques classificades com a sistemes.

l.11) Promoure i aprovar actuacions urbanístiques d’ocupació anticipada i avançament d’obres d’urbanització quan encara no s’ha iniciat la gestió en un polígon d’actuació urbanística determinat.

2. Les atribucions establertes als apartats l.1) l.2) l.3), l.4) i l.10) anteriors s’exerciten per delegació dels ajuntaments consorciats. Pel que fa als acords d’aprovació de projectes de taxació conjunta, d’urbanització i d’obres ordinàries se’n donarà compte als ajuntaments afectats.

3. El Consorci, a més a més, podrà acceptar encomanes de gestió i delegacions efectuades per altres administracions publiques, d’acord la Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya així com de qualsevol llei que resulti d’aplicació.

1. El Consorci, per a la consecució de les finalitats, gaudirà, d’acord amb el que disposa l’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 114 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, així com de qualsevol altra que resulti d’aplicació de les següents potestats i prerrogatives:

a) La d’autoorganització, que comprendrà la de dictar el seu reglament orgànic i les disposicions necessàries per a la seva organització interna.

b) La tributària, limitada a l’establiment de taxes, preus públics i contribucions especials per a la prestació dels seus serveis, i la financera, contemplant-se en ella la possibilitat de concertar operacions de crèdit, prèvia autorització de l’administració a la qual s’adscriu aquest Consorci.

c) La d’investigació, d’atermenament de finques i recuperació d’ofici dels béns que tingui adscrits.

d) La d’execució forçosa i la sancionadora respecte als actes adoptats en l’àmbit de les seves finalitats.

e) La de revisió d’ofici de llurs actes i acords.

f) La de presumpció de legitimitat i la d’executivitat dels seus actes i acords.

g) La d’inembargabilitat dels béns que tingui adscrits i dels seus drets, en els termes establerts a les lleis, i les de prelació, de preferència i altres prerrogatives, reconegudes a la hisenda pública, en relació amb els seus crèdits, sense perjudici de les que corresponen a la hisenda de l’Estat i de la Generalitat.

h) La d’exempció dels impostos de l’Estat i de la Generalitat, en els termes establerts a les lleis.

2. Així mateix, atès que el Consorci gaudeix de personalitat jurídica i de capacitat d’obrar plena, podrà:

a) Adquirir, posseir, reivindicar, permutar, vendre, segregar, arrendar i administrar tot tipus de béns mobles i immobles, així com gravar-los, hipotecar-los, constituir penyores o altres garanties, sempre que, en aquests últims casos, els béns siguin de la seva propietat.

b) Perfeccionar tot tipus de contractes administratius i privats, subjectant-se al procediment establert a les lleis.

c) Acceptar donacions, subvencions o ajuts, tant si provenen d’entitats públiques i com de persones privades.

d) Constituir i participar en altres entitats públiques o privades, fins i tot en societats mercantils i civils, sempre que la seva activitat s’adreci a finalitats anàlogues a les del Consorci, prèvia autorització de l’administració a la qual s’adscriu aquest Consorci i conformitat de la resta d’Administracions consorciades.

e) Qualsevol acte o disposició que sigui necessària per a gestionar les seves competències, tant pròpies com delegades.

3. El Consorci per a la realització de les seves funcions i prestació dels serveis podrà utilitzar qualsevol de les formes de gestió de serveis públics admeses a la legislació de règim local. A més, podrà realitzar encàrrecs als ens instrumentals dels municipis consorciats que tinguin la consideració de mitjà propi d’aquests municipis. En execució d’aquests encàrrecs, aquests mitjans propis seguiran les indicacions del Consorci del Besòs.

CAPÍTOL II

Competències, activitats i serveis del Consorci

El Consorci tindrà una durada de cinquanta anys.

Les competències del Consorci es determinen per la concurrència dels criteris territorial i funcional. Conseqüentment, l’exercici de les competències que s’atribueixen a aquest només pot tenir lloc en l’àmbit territorial d’actuació definit a l’article 4t, i respecte de les competències que li siguin atribuïdes o delegades.

Les atribucions i delegacions efectuades amb l’aprovació d’aquests estatuts es mantindran durant el termini de durada del Consorci d’acord amb el que es determina a l’article 7è d’aquests Estatuts i el Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

A través del Pla d’Actuació corresponent es concretaran les accions, projectes i línies d’actuació a dur a terme pel Conso

El Consorci desenvolupa les activitats que li són pròpies, realitza les contractacions precises per al compliment de les seves finalitats i gestiona els serveis que li competen de conformitat amb la legislació de règim local.

CAPÍTOL III

Govern i Administració del Consorci

1. El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:

a) El Consell General del Consorci.

b) La Comissió Executiva

c) La Presidència i quatre Vicepresidències.

d) La Gerència.

2. El Consorci comptarà amb un Secretari/a i un Interventor/a, que assistiran amb veu i sense vot a les reunions del Consell General. La Secretaria és exercida per la Secretària General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. El Secretari assistirà amb veu i sense vot tant a les reunions del Consell General com a les reunions de la Comissió Executiva. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que l’exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona. L’interventor podrà assistir amb veu i sense vot a les reunions de la Comissió Executiva a decisió seva o a petició d’algun membre de la mateixa Comissió, en funció de l’assumpte a debatre.

1. El Consell General és l’òrgan de govern i administració superior del Consorci, a qui correspon l’actuació de totes les competències atribuïdes a aquest. Li correspon també la potestat d’autoorganització del Consorci. A tal efecte, podrà aprovar un Reglament Orgànic que desenvolupi els presents Estatuts. 2. El Consell General es composa inicialment de vint membres distribuïts de la manera següent :

  • L’alcalde/essa o tinent/a d’Alcaldia en qui delegui i tres regidors/es de l’Ajuntament de Barcelona.
  • L’alcalde/essa o tinent/a d’Alcaldia en qui delegui i tres regidors/es de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • L’alcalde/essa o tinent/a d’Alcaldia en qui delegui i tres regidors/es de l’Ajuntament de Badalona.
  • L’alcalde/essa o tinent/a d’Alcaldia en qui delegui i tres regidors/es de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
  • L’alcalde/essa o tinent/a d’Alcaldia en qui delegui i tres regidors/es de l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

El President/a del Consell General tindrà vot de qualitat en cas d’empat.

3. Els membres del Consell General exerciran el seu càrrec fins la finalització del seu mandat corporatiu. No obstant això, una vegada finalitzat el seu mandat corporatiu continuaran en funcions en els seus càrrecs fins que les noves corporacions designen els nous vocals. Cessaran, automàticament en el supòsit que deixin d’exercir el seu càrrec de regidor/a per un altre motiu diferent de la finalització del mandat.

4. L’adhesió al Consorci de noves administracions, entitats o organismes, podrà implicar l’ampliació del nombre de membres del Consell General en la mesura que aquesta determini.

5. A les sessions del Consell General assisteixen, amb veu però sense vot, el Gerent/a, el Secretari/a i l’Interventor/a. També hi assistiran els Director de l’Àrea de Serveis Generals i el Director de Serveis Tècnics quan s’escaigui.

6. Els acords del Consell General es prendran per majoria simple excepte en els casos en els que en aquests propis estatuts es disposi d’una altra manera. Caldrà el vot favorable de dos terços del Consell General per a l’aprovació noves adhesions al Consorci, prevista a l’article 2.2 d’aquest estatuts. El quòrum mínim del Consell General per a constituir-se, s’estableix en una tercera part dels seus membres, és a dir set, i en tot cas el President/a i Secretari/a.

1. Correspon al Consell General:

a) Fixar les directrius i criteris generals d’actuació per al compliment de les finalitats del Consorci.

b) Aprovar el pressupost i les bases per a la seva execució.

c) Aprovar la plantilla i la relació de llocs de treball.

d) Aprovar els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències de crèdit quan impliquin canvi de área de gestió, excepte en el cas que les altes i les baixes afectin a crèdits de Capítol I del Pressupost.

e) Aprovar el Pla d’actuació.

f) Aprovar, prèvia autorització de l’administració d’adscripció, les operacions de crèdit, si tenen una durada superior a un any i si l’import acumulat dins de cada exercici econòmic supera el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost del Consorci, i les operacions de crèdit a curt termini quan l’import acumulat de les operacions vives superi el 15 % dels recursos corrents liquidats en l’exercici anterior.

g) Disposar i gravar béns del Consorci. Aprovar la constitució de drets de superfície i concertar els arrendaments del béns immobles.

h) Nomenar i cessar el Gerent/a del Consorci a proposta del President/a

i) Aprovar la rendició de comptes anuals.

j) Aprovar i adjudicar els contractes l’import dels quals superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

k) Aprovar l’adhesió de nous membres al Consorci i la modificació de l’àmbit territorial d’actuació.

l) Acordar la modificació dels estatuts, proposant la seva ratificació als ens consorciats.

m) Aprovar el reglament orgànic i l’estructura organitzativa del Consorci.

n) Aprovar la memòria anual.

o) Acordar constituir o participar, prèvia autorització de l’administració d’adscripció, en altres entitats públiques o privades. Constituir ens de gestió per a les seves funcions o serveis.

p) Aprovar la continuïtat del Consorci en cas de separació d’algun dels seus membres.

q) Proposar la dissolució del Consorci a les entitats consorciades.

r) Aprovar la delegació d’atribucions pròpies a la resta d’òrgans del Consorci.

13.1 La Comissió Executiva està formada pel President/a, o membre del Consell General en qui delegui, i cinc vocals representants de cadascun dels municipis que formen part del Consorci del Besòs.

13.2 Els membres que ocupin les vocalies com a titulars de la Comissió Executiva hauran de ser designats d’entre els membres titulars integrants del Consell General.

13.3 Els membres que ocupin les cinc vocalies són nomenats i separats pel Consell General, a proposta del President/a pel que fa al vocal que representa Barcelona, i a proposta dels Vicepresidents/es pel que fa a la resta de municipis. El nomenament dels vocals es fa per tot el mandat corporatiu. No obstant això, una vegada finalitzat el seu mandat corporatiu continuaran en funcions en els seus càrrecs fins que es designin els nous vocals. Cessaran, automàticament en el supòsit que deixin d’exercir el seu càrrec de regidor/a i/o membre del Consell General per un altre motiu diferent de la finalització del mandat.

13.4 Els municipis representats en la Comissió Executiva designaran 5 suplents, que substituiran les absències que es puguin produir. Les designacions dels suplents es faran seguint el que s’estableix en l’apartat anterior.

13.5 El President té la representació de la Comissió Executiva i formalitza els contractes l’adjudicació dels quals correspon a la Comissió i subscriu els Convenis interadministratius aprovats per la mateixa.

13.6 La Comissió Executiva es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos. Els acords s’adoptaran per majoria simple.

13.7 El Gerent del Consorci assistirà a les reunions del Comitè Executiu amb veu però sense vot. Hi assistirà també el Secretari/a i l’Interventor/a.

13.8 Els acords de la Comissió Executiva es prendran per majoria simple excepte en els casos en els que en aquests propis estatuts es disposi d’una altra manera. El quòrum mínim de la Comissió Executiva per a constituir-se s’estableix en tres dels seus membres, i en tot cas el President/a i Secretari/a. Corresponen a la Comissió Executiva la direcció immediata i l’administració ordinària del Consorci, raó per la qual li corresponen les següents competències:

a) Elevar al Consell General la documentació i els informes que cregui oportuns.

b) Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades al Consell General donant compte acords adoptats en la primera reunió que celebri.

c) Aprovar i adjudicar els contractes de durada superior a 4 anys i que el seu import no excedeixi del 20%, i els contractes l’import dels quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i no excedeixi del 20% d’aquests recursos.

d) Aprovar els convenis interadministratius d’encomana amb ens de gestió de les administracions integrades al Consorci així com també els diferents Convenis de Col·laboració que el Consorci del Besòs subscrigui.

e) Aprovar inicial i definitivament els estatuts, bases d’actuació i projectes de compensació; de reparcel.lació; projectes d’urbanització i d’obres ordinàries, quan superin les quanties que es fixin en les bases del pressupost, i l’aprovació inicial dels de taxació conjunta. Aprovar la relació inicial dels béns i drets afectats en les expropiacions, així com la condició de beneficiari d’elles i la liberalització de les expropiacions. Dels acords resultants de l’exercici d’aquestes competències se’n donarà compte al Consell General.

13.9 Llevat de les enumerades en la lletra d) de l’apartat anterior, les atribucions de la Comissió Executiva són delegables en el President del Consorci.

1. El President/a del Consorci serà l’Alcalde/essa de Barcelona o Tinent/a d’Alcalde en qui delegui.

2. Correspon al President del Consorci:

a) Representar-lo oficialment.

b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell General, dirigir les deliberacions i decidir els empats amb vot de qualitat.

c) Exercir, en cas d’urgència, tota classe d’accions i excepcions, interposar recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels drets o/i interessos del Consorci, donant-ne compte al Consell General.

d) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pels òrgans col.legiats de govern del Consorci i dictar les disposicions necessàries que siguin pertinents per a la seva efectivitat.

e) Elevar al Consell General i a la Comissió Executiva la documentació i els informes que cregui oportuns.

f) Exercir en casos d’urgència les funcions encomanades a la Comissió Executiva, donant compte de les resolucions adoptades en la primera reunió que se celebri. Formalitzar els contractes celebrats pels diferents òrgans del Consorci, llevat d’aquells que l’adjudicació dels quals correspon a la Gerència, que serà la que procedirà la seva formalització.

g) Presentar al Consell General el Pla d’Actuació i els programes que se’n derivin, així com la memòria anual d’activitats.

h) Elaborar i presentar al Consell General els projectes de pressupost i la seva liquidació i els balanços i comptes corresponents.

i) Aprovar els crèdits extraordinaris, els suplements de crèdit i les transferències de crèdit, menys en els supòsits que correspongui aprovar-los al Consell General Aprovar la liquidació del pressupost.

j) Mantenir les relacions interadministratives amb les entitats i organismes públics o privats necessàries per al correcte funcionament del Consorci.

k) Qualsevol altre assumpte que sigui de competència del Consorci i que no estigui reservat de forma expressa a un altre òrgan, o li siguin delegades pel Consell General o Comissió Executiva.

3. Llevat de les enumerades en les lletres b) i f) de l’apartat anterior, les atribucions de la Presidència són delegables en un Vicepresident/a o en el Gerent/a. Els Vicepresidents/es seran els Alcaldes/esses de Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona o Tinents/es d’Alcalde en qui deleguin. Desenvolupen, seguint l’ordre indicat, les funcions del President/a en cas d’absència, malaltia o impossibilitat, així com les funcions que li delegui el Consell General, la Comissió Executiva i el President/a.

El Gerent/Gerenta del Consorci tindrà les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar, organitzar i supervisar els serveis del Consorci.

b) Executar els acords adoptats pels diferents òrgans del Consorci.

c) Gestionar el pressupost i ordenar els pagaments.

d) Representar el Consorci, quan aquesta representació no sigui assumida directament per la Presidència o Vicepresidències o per algun altre membre del Consell General del Consorci en que aquests hagin delegat.

e) Elaborar i presentar a la Presidència:

e.1) L’avantprojecte de pressupost.

e.2) La proposta de liquidació del pressupost.

e.3) El reglament orgànic i, al seu cas, l’estructura orgànica del Consorci.

f) Elaborar i presentar a la Presidència:

f.1) Els Plans d’Actuació i programes que se’n derivin.

f.2) La memòria anual d’activitats.

g) Elaborar i mantenir actualitzat l’inventari de béns i drets del Consorci.

h) Aprovar i adjudicar els contractes de durada igual o inferior a 4 anys, sempre que el seu import no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

i) Assistir amb veu i sense vot a les sessions del Consell General i de la Comissió Executiva i a les dels òrgans consultius que es creïn.

j) Aquelles altres que li siguin delegades o encomanades per la resta d’òrgans del Consorci.

CAPÍTOL IV

Règim jurídic i de funcionament del Consorci

El Consorci està sotmès al dret públic, a la normativa de règim local i a la que conforma el règim especial de Barcelona, a les disposicions d’aquests estatuts i a la reglamentació interna dictada per al desenvolupament d’aquests.

El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona.

Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal de l’Ajuntament de Barcelona, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.

CAPÍTOL V

Hisenda i règim econòmico-financer del Consorci

1. La Hisenda del Consorci estarà constituïda pels recursos següents:

a) Els Ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de Dret privat.

b) Les taxes i les contribucions especials les quals tinguin el seu origen en les obres realitzades i els serveis públics prestats pel Consorci.

c) Els percebuts en concepte de preus públics.

d) Les subvencions que li concedeixin els municipis consorciats així com la Generalitat de Catalunya, l’Administració de l’Estat, la Diputació de Barcelona o qualsevol altra entitat o organisme.

e) Les aportacions que facin efectives els municipis consorciats. Les aportacions ordinàries anuals que faran efectives les diferents administracions consorciades, sense perjudici de les aportacions extraordinàries que es poguessin aprovar, són les següents:

Ajuntament de Barcelona: 600.000,00 Euros

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs: 211.000,00 Euros

Ajuntament de Badalona: 50.000,00 Euros

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet: 50.000,00 Euros

Ajuntament de Montcada i Reixac: 50.000,00 Euros

Aquesta quantitat haurà de figurar nominativament expressada als corresponents pressupostos municipals de cada Ajuntament i es consideraran ingressos de dret públic del Consorci a tots els efectes legals.

Les aportacions ordinàries anuals de cada ens consorciat es lliuraran al Consorci amb una periodicitat anual i seran abonades durant el primer trimestre de l’any.

El Consell General mitjançant acord motivat que requerirà el vot favorable dels representants de l’Ajuntament de Barcelona, Administració a la qual el Consorci resta adscrit, podrà modificar l’import de les aportacions anuals ordinàries fixades en el present apartat, en el moment d’aprovació del pressupost i bases d’execució del Consorci, i previs els tràmits oportuns que siguin necessaris en cada ajuntament.

El Consell General mitjançant acord motivat podrà aprovar aportacions extraordinàries dels municipis, amb el vot favorable de l’Ajuntament de Barcelona, Administració a la qual el Consorci resta adscrit.

f) Els obtinguts mitjançant operacions de crèdit, prèvia autorització de l’administració a la qual s’adscriu aquest Consorci

g) Qualsevol altre que sigui autoritzat a la llei.

2.- En el cas que una entitat consorciada incomplís els seus compromisos de financiació, el Consorci limitarà la seva activitat en el territori municipal de l’ens que hagi incomplert, en proporció al nivell d’incompliment i en la mesura que sigui possible i no afecti a projectes que impliquin al territori municipal d’altres ens consorciats.

3.- Per a la cobrança dels tributs propis (lletra b) i de les quantitats que com ingressos de Dret públic ha de percebre el Consorci, de conformitat amb allò previst a l’apartat anterior, el Consorci exercirà les prerrogatives establertes legalment per a les Hisendes Locals i actuarà, en el seu cas, conforme als procediments administratius corresponents.

4.- El Consorci haurà de justificar les subvencions que rebi, les quals estaran sotmeses a la fiscalització dels òrgans d’Intervenció dels respectius ens, que comprovaran l’aplicació de les subvencions, conforme a l’establert a la Llei d’Hisendes Locals.

Es regulen per allò que disposa el Capítol II del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

1. El Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes, el fet imposable de les quals consisteixi en la prestació d’un servei públic o en la realització d’una activitat administrativa, en els termes que disposa l’article 20 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que afecti o beneficiï de forma particular a subjectes passius, en l’àmbit territorial d’actuació, assenyalades en l’article 6 d’aquests Estatuts.

2. D’igual manera, el Consorci exercirà les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les contribucions especials per la realització d’obres públiques o per l’establiment o ampliació de serveis públics, realitzats o prestats pel Consorci en el seu àmbit territorial d’actuació, sempre que produeixi un benefici o un augment de valor dels béns respectius subjectes passius.

3. Les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de les taxes i contribucions especials atribuïdes al Consorci s’exerciran per aquest amb plenitud de competència.

4. Les competències relatives a la imposició i ordenació de les taxes i contribucions especials corresponen al Consell General del Consorci, d’acord amb allò que preveu l’article 152 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

5. El rendiment obtingut per la recaptació d’aquestes taxes i contribucions especials constituirà un ingrés de dret públic del Consorci.

1. El Consorci establirà, fixarà i gestionarà els preus públics a percebre establerts per ell, de conformitat amb el que disposen els articles 47 i 152 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sempre que cobreixin el cost dels serveis.

2. Els Ajuntaments consorciats conserven la facultat d’acordar l’establiment de preus públics, la fixació dels quals pugui percebre el Consorci, quan aquests no cobreixin el cost dels serveis.

El Consorci percebrà les subvencions o aportacions que els Ajuntaments acordin, segons l’establert en aquests Estatuts..

El Consell General del Consorci podrà concretar, previ informe de la Intervenció, operacions de crèdit en les condicions establertes al Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals després de l’autorització de l’administració a la qual s’adscriu aquest Consorci.

1. El Consorci elaborarà i aprovarà anualment un pressupost que comprendrà l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, es puguin reconèixer, i dels drets que es prevegin liquidar durant l’exercici corresponent. El pressupost haurà de contenir els estats que es determinen a l’article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, així com les bases d’execució, que contindran l’adaptació de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies pròpies del Consorci, així com totes aquelles necessàries per a la seva encertada gestió.

2. El pressupost del Consorci serà formulat pel seu president. Un cop informat per la Intervenció es presentaran al Consell General per a la seva aprovació. En els tràmits per a la seva aprovació s’aplicaran les previsions del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’aprovació requerirà el vot de dos terços del nombre legal de membres del Consell General.

3. El Consell General del Consorci regularà les facultats d’ordenació de la despesa a les bases del pressupost i les atribuirà a la Comissió Executiva, President/a i la gerència, si s’escau, en funció de la naturalesa i la quantia de la despesa.

4. L’execució i liquidació del pressupost es realitzarà d’acord amb el que determina el títol 6è del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

1. Tots els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels quals se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic seran intervinguts i comptabilitzats per la Intervenció del Consorci, d’acord amb les normes que regulen aquesta funció respecte de les entitats locals.

2. La funció interventora s’exercirà tant sobre les despeses i els recursos propis com sobre els gestionats per delegació.

3. El Consell General del Consorci, a proposta del seu president, podrà aplicar el règim de fiscalització limitada en els supòsits previstos a l’article 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

4. El Consorci està sotmés al règim de comptabilitat pública i haurà de retre comptes al Tribunal de Comptes i Sindicatura, segons el que estableix el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

CAPÍTOL VI

Personal al servei del Consorci

1. El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà constituït per:

a) Personal contractat en règim de relació laboral especial d’alta direcció: òrgans de govern i administració de caràcter unipersonal del Consorci previstos a l’article 10 dels presents Estatuts.

b) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà a la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.

c) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.

2. El Consorci no pot tenir personal eventual.

3. El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés només convencionalment aplicables.

4. L’aprovació de la plantilla es farà conjuntament amb l’aprovació del pressupost.

CAPÍTOL VII

Modificació dels estatuts i dissolució del Consorci

La modificació dels presents Estatuts serà aprovada pel Consell General, la qual la sotmetrà a ratificació dels respectius Ajuntaments, i s’ajustarà als requisits i procediment observats per a la seva aprovació.

1. Quan un municipi membre del Consorci deixi de prestar un servei, de conformitat amb allò previst a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, o qualsevol altra que resulti d’aplicació i aquest servei sigui un dels prestats per aquest Consorci, el municipi podrà separar-se.

2. L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci excepte que la resta de membres acordi la seva continuïtat i segueixin formant part del Consorci, al menys, dues Administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d’una Administració.

1. La dissolució del Consorci es podrà efectuar en els supòsits que es determinen a l’article 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.

3. L’acord de dissolució i liquidació del Consorci s’adoptarà pel Consell General, a la qual correspon nomenar liquidador i decidir el que sigui procedent pel que fa a la forma i al procediment a seguir per a la liquidació dels béns, drets i obligacions del Consorci i la subrogació en els mateixos de les Administracions o els ens consorciats, havent de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun del ens consorciats.

4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del consorci, en funció del percentatge de les aportacions realitzades per cada membre al fons patrimonial del Consorci. Si algun dels membres no hagués realitzat aportacions per no estar obligat, el criteri de repartiment seria el de la participació en els ingressos que hagués rebut durant el temps que hagués format part del Consorci. Aquesta quota, cas de resultar positiva, haurà d’abonar-se en la forma i condicions que estableixi el Consell General.

5. Les entitats consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i aconseguir els objectius del Consorci en liquidació. La cessió global d’actius i passius implicarà l’extinció del consorci cedent sense liquidació.

6. El patrimoni immobiliari del Consorci abans de la seva ampliació amb la incorporació dels municipis de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac i Badalona, es liquidarà exclusivament entre els municipis de Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

7.- Quant a l’acord de dissolució i al càlcul de les respectives quotes s’estarà a allò previst a l’art. 126 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre a partir de la seva entrada en vigor en aquesta matèria.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Les competències del Consorci del Besòs li són atribuïdes sense perjudici de les que corresponen al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, dins del seu àmbit territorial.

Les sessions que celebrin els òrgans col·legiats del Consorci podran celebrar-se a distància sempre que es compti amb els mitjans tècnics adequats i suficients. En les sessions celebrades a distància, els membres dels òrgans del Consorci podran trobar-se en diferents llocs sempre i quan s’asseguri per mitjans electrònics, considerant-se també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres o persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en que aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre aquests en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre altres, es consideraran inclosos entre els mitjans electrònics vàlids, el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

La duració del Consorci, prevista pel termini de cinquanta anys, es comptarà a partir de l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de data 13 d’agost de 2012.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les aportacions ordinàries anuals establertes expressament a l’apartat e) de l’article 18 dels presents estatuts seran d’aplicació a partir de l’exercici 2017, regint per a l’exercici 2016 les aportacions aprovades als pressupostos d’aquest exercici.

(17.096.089)

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat