Accés a la factura electrònica

D’acord amb la Instrucció de la Gerència Municipal, d’impuls de la factura electrònica de l’Ajuntament de Barcelona i de les entitats depenents, publicada a la Gaseta Municipal número 10, de 30 de març de 2017, el Consorci del Besòs no pot acceptar cap factura en format paper, totes les factures s’hauran de presentar electrònicament.

La facturació electrònica consisteix en la tramitació de les factures o documents entre emissor i receptor per mitjans electrònics i telemàtics, signats digitalment amb certificats reconeguts, que tenen la mateixa validesa legal que les factures emeses en paper.

En la següent adreça electrònica trobaran tota la informació relativa al procediment de tramesa de factures electròniques:

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001157&style=empresa&language=ca

Els informem que el nostre codi d’identificació com a Centre Administratiu és el 0100 i el Codi DIR3 és LA0009165. Aquests codis els hi serà demanat durant el procés de creació de la factura.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat