Principals activitats i serveis

  1. El Consorci tindrà com a finalitat garantir una unitat d’acció pública en el seu àmbit territorial d’actuació, orientada a la prestació de serveis públics ia la formació del planejament urbanístic, la seva gestió, així com l’execució i conservació d’obres ordinàries i d’urbanització. A aquests efectes gaudirà de les següents competències:

a) Dissenyar, definir, planificar i executar les línies estratègiques i la programació de les activitats en l’àmbit competencial i territorial del Consorci.

b) Promoure accions per a possibilitar la coordinació i la cooperació que afavoreixi un tractament territorial homogeni a tot l’àmbit del Consorci.

c) Elaboració de propostes per a la realització d’actuacions que tinguin com a finalitat millorar la biodiversitat i garantir la conservació dels espais oberts de l’entorn Besòs.

d) Elaboració d’estudis, treballs encaminats a millorar la qualitat i l’eficiència energètica i ambiental de les trames urbanes de l’àmbit del Besòs; així com, treballs i estudis per a millorar l’accessibilitat i mobilitat en l’àmbit del Besòs.

e) Elaboració d’estudis, treballs i projectes i realització d’actuacions que tinguin com a finalitat impulsar propostes o solucions per a un millor i transversal aprofitament de l’espai públic i equipamental a l’entorn del Besòs.

f) La realització d’actuacions d’atenció a les persones en l’àmbit educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, sanitari, seguretat i prevenció, en l’àmbit territorial d’actuació del Consorci del Besòs.

g) Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic de l’àmbit d’actuació en coordinació amb els Ajuntaments Consorciats.

h) Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d’avaluació i estadístic als Ajuntaments consorciats.

i) Emetre informe pel que respecta les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formalitzats pels Ajuntaments consorciats amb altres entitats públiques o privades que afectin a l’àmbit territorial del Consorci en el seu àmbit funcional.

j) Organitzar i implementar formació contínua i ocupacional en l’àmbit del Consorci

k) L’elaboració, formulació i proposta de tramitació dels instruments urbanístics de desenvolupament i modificació del planejament als sectors d’actuació que es delimitin dins del seu àmbit territorial, corresponent l’aprovació inicial i provisional als Ajuntaments respectius en funció del territori que afectin. L’esmentat planejament urbanístic tindrà una especial cura amb els criteris de sostenibilitat ambiental, així com els socioeconòmics i de viabilitat per a ordenar les següents actuacions:

k.1) La realització de les infraestructures dels sector d’actuació, així com les del seu litoral i de la llera i entorns del riu Besòs.

k.2) L’establiment de les infraestructures mediambientals, viàries i de connexió, en l’exterior del sector d’actuació, entre les xarxes del propi sector i les generals del territori.

l) Procedir l’execució del planejament urbanístic aprovat i, en aquest sentit, gaudirà de les següents atribucions:

l.1) Promoure i aprovar inicialment la delimitació de polígons o unitats d’actuació; tramitar la informació pública i audiència als interessats de l’assenyalada aprovació i formular proposta d’aprovació definitiva.

l.2) Promoure juntes de compensació; aprovar inicial i definitivament els seus estatuts, bases d’actuació i el projecte de compensació aquest darrer, amb l’informe previ favorable dels Ajuntaments que afecti; aprovar les operacions jurídiques complementàries de la compensació; designar el representant de l’Administració en els òrgans de govern de les juntes de compensació; rebre les obres d’urbanització executades per elles, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals corresponents; exigir les responsabilitats de les juntes de compensació i dels seus membres; resoldre els recursos d’alçada que s’interposin contra els acords dels òrgans de les juntes; aprovar la dissolució de les juntes de compensació, i qualsevol altra que sigui necessària per a executar el projecte de compensació en qualsevol aspecte.

l.3) Promoure i aprovar inicial i definitivament els projectes de reparcel.lació amb l’informe previ favorable dels Ajuntaments que afecti; aprovar operacions jurídiques complementàries de la reparcel.lació; declarar la innecessarietat de la seva redacció; liquidar les quotes d’urbanització i procedir a la seva cobrança; aprovar el pagament anticipat de les quotes en els termes previstos legalment; atorgar fraccionament o ajornament del pagament de les quotes, així mateix, en els termes fixats per les normes, i qualsevol altre que sigui necessària per aconseguir les finalitats del sistema de cooperació.

l.4) Promoure expropiacions per a l’execució dels sistemes generals o d’algun dels seus elements o per avançar-ne la seva execució o per a portar a terme actuacions aïllades en sòl urbà o per a la urbanització de polígons o unitats d’actuació complets, mitjançant l’aplicació dels sistema d’expropiació; aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per les respectives expropiacions; proposar la designació de beneficiari de les expropiacions; aprovar inicialment els projectes de taxació conjunta, exposar-los al públic i remetre’ls a la comissió d’urbanisme; pagament de l’apreuament i presa de possessió de les finques expropiades; aprovació dels plecs de condicions per a l’atorgament de les concessions administratives per a execució del planejament pel sistema d’expropiació i la seva adjudicació, així com qualsevol altra que sigui necessària per al bon fi de les expropiacions.

l.5) Aprovar projectes d’urbanització i d’obra ordinària, així com les seves possibles modificacions; contractar la seva execució; rebre les obres realitzades, previ informe favorable dels serveis tècnics corresponents; resoldre totes les incidències derivades de la contractació, fins i tot les de la interpretació i resolució dels contractes; recepcionar o liquidar les obres contractades, i qualsevol altra que sigui necessària per al bon fi de la urbanització. Sense perjudici de l’anterior, els ajuntaments consorciats podran, en les zones del sector d’actuació consolidades per l’edificació, exercir les competències expressades comunicant-ho prèviament al Consorci del Besòs.

l.6) Procedir a la conservació de les obres d’urbanització i ordinàries recepcionades.

l.7) Establir serveis públics a tot el sector d’actuació en caràcter general, especialment els referits a la xarxa elèctrica, de telecomunicacions i centrals de generació d’energia i la seva distribució, prèvia conformitat de les Administracions consorciades. Igualment, la gestió d’altres serveis públics dels que són titulars altres administracions, mitjançant qualsevol forma prevista a l’ordenament jurídic.

l.8) L’emissió d’informes previs al lliurament de certificats o informes sobre la qualificació urbanística de les finques i a l’atorgament de llicències urbanístiques i d’activitats, aquestes últimes subjectes a la normativa d’aplicació en aquest àmbit, que es realitzin com a conseqüència de les noves actuacions urbanístiques.

l.9) Acceptar en nom i benefici dels respectius ajuntaments els sòls de cessió obligatòria obtinguts en execució del planejament.

l.10) La tramitació, resolució i execució forçosa dels procediments de protecció de la legalitat urbanística que afectin a finques classificades com a sistemes.

l.11) Promoure i aprovar actuacions urbanístiques d’ocupació anticipada i avançament d’obres d’urbanització quan encara no s’ha iniciat la gestió en un polígon d’actuació urbanística determinat.

2.   Les atribucions establertes als apartats l.1) l.2) l.3), l.4) i l.10) anteriors s’exerciten per delegació dels ajuntaments consorciats. Pel que fa als acords d’aprovació de projectes de taxació conjunta, d’urbanització i d’obres ordinàries se’n donarà compte als ajuntaments afectats.

3.   El Consorci, a més a més, podrà acceptar encomanes de gestió i delegacions efectuades per altres administracions publiques, d’acord la Llei 30/1992, de 26 de noviembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya així com de qualsevol llei que resulti d’aplicació.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat