Qualitat ambiental

Qualitat Ambiental

Fer la ciutat més eficient comporta millorar la qualitat ambiental i de retruc fer-la més habitable. Fent-la més eficient es millora el seu metabolisme reduint les externalitats de l’activitat diària ja sigui en forma d’emissions contaminants atmosfèriques i de CO2; o generació de residus i d’aigües residuals entre d’altres. En definitiva, es milloren les condiciones saludables pels ciutadans de tot el territori Besòs.

Cal seguir apostant per polítiques encaminades a la millora del nostre entorn: potenciar un transport sostenible tot impulsant l’ús de la bicicleta, dels vehicles elèctrics i afavorint els desplaçaments a peu; impulsar els edificis baix emissius; incorporar en els nous desenvolupaments urbanístics criteris d’eficiència energètica a la projecció urbanística, amb barris més sostenibles on els edificis redueixin la demanda energètica, potenciar el desenvolupament de xarxes de climatització centralitzades,….. En definitiva un aprofitament més sostenible dels recursos i un ús més eficient de l’energia.

Fer dels barris de l’entorn Besòs sistemes més eficients ens ha de permetre ser més competitius i garantir una ciutat més saludable i de major qualitat no només ambiental sinó afavorir la convivència ciutadana. La lluita contra el canvi climàtic ha de ser un principi rector de totes les polítiques ambientals promogudes des d’aquest Consorci. En aquest sentit s’està impulsant, entre d’altres, el projecte de l’assecatge de fangs de l’EDAR del Besòs mitjançant el calor residual de la planta de valorització energètica de residus del Besòs. Emprar aquest tipus de tecnologia basada en l’aprofitament del calor permet una reducció de l’ordre del 65% d’emissions de tones equivalents de CO2 a l’atmosfera.

Objectiu 4

Millorar l’eficiència energètica i la qualitat ambiental tant en edificis públics com en projectes d’urbanització de trames urbanes.

Objectiu 5

Vetllar pel desenvolupament de la xarxa centralitzada de fred i calor i la xarxa de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.

Objectiu 6

Millorar les condicions ambientals de l’entorn urbà.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat