Licitació per la Redacció del projecte executiu i per la direcció d’obra de la connexió per a vianants entre els carrers Oristà de Barcelona i Bosc de Montcada i Reixac, i d’arranjament del talús entre el carrer Oristà i el Rec Comtal dins el Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona

NÚM EXP.  109/17

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Redacció del projecte executiu i per la direcció d’obra de la connexió per a vianants entre els carrers Oristà de Barcelona i Bosc de Montcada i Reixac, i d’arranjament del talús entre el carrer Oristà i el Rec Comtal dins el Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona.

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 33.456,50 € (IVA exclòs)
Import amb IVA 40.482,37 €

B.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 33.456,50 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 33.456,50 € (IVA exclòs)

     B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY                          IMPORT  
2017 33.456,50 € IVA exclòs

C- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: no procedeix

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ              

El termini per la redacció del projecte serà de 3 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

El termini per a la direcció d’obra serà el que resulti del contracte per a l’execució de les obres un cop adjudicades i fins a la seva recepció i liquidació.

F- TERMINI DE GARANTÍA

El termini de garantia estarà vinculat al termini de garantia que s’estableixi al contracte per a l’execució de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

  • 20% a l’inici de la redacció del projecte
  • 40% a l’entrega del projecte al Consorci del Besòs
  • 40% a la finalització de les obres

I- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

J- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import mínim: 66.913

K- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 14 de setembre de 2017 a les 14.00h.

L- OBERTURA DE PROPOSTES

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 22 de setembre de 2017 Hora: 10.00 h.

Aquí us podeu descarregar l’Avantprojecte

Les consultes realitzades durant el periode de licitació serán publicades opoprtunament en el perfil de contractant, així com les respostes a les mateixes.

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat