Licitació per la contractació d’Obres derivades del projecte d’obres de millora del Rec Comtal al barri de Vallbona. Tram Plaça Primer de Maig – Carrer Castelladral. Fase III (T.M. Barcelona)

NÚM EXP.  99/17

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Obres derivades del projecte d’obres de millora del Rec Comtal al barri de Vallbona. Tram Plaça Primer de Maig – Carrer Castelladral. Fase III (T.M. Barcelona).

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 133.747,59€
Import amb IVA 161.834,58€

B.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 133.747,59€
Valor de las diferents opcions: pròrrogues NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 133.747,59€

     B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY                          IMPORT
2017 133.747,59€ IVA exclòs

C- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) mitjançant retenció del preu, metàl·lic, aval o assegurança de caució
COMPLEMENTÀRIA: no procedeix

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

3 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

1 any a comptar a partir de la recepció definitiva de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITANTS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats, acreditats mitjançant certificació d’obres.

I- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

J- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Import: El capital assegurat serà com a mínim: 161.834,58€

K- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import: 2.500.000 €

L- IMPORT MÀXIM A ABONAR PER L’ADJUDICATARI EN CONCEPTE DE DESPESES DE LICITACIÓ

Import: 3.000 €

M- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

DATA:  El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 12 de setembre de 2017 a les 14.00h.

N- OBERTURA DE PROPOSTES  

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 22 de setembre de 2017 Hora: 09.00 h.

Aquí us podeu descarregar el projecte

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat