Licitació per a la contractació per procediment obert dels serveis d’assistència jurídica al Consorci del Besòs

NÚM EXP.  13/15

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Prestació de serveisd’assistència jurídica al Consorci del Besòs.

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 132.000 €
IVA 27.720 €

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 132.000 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues 66.000 € (IVA exclòs)
TOTAL 198.000 € (IVA exclòs)

C-GARANTIES

Procedeix l’exigència de garantia definitiva.

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

Dos (2) anys, prorrogable per períodes anuals amb un màxim d’un (1) any més.

E- TERMINI DE GARANTÍA

No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

G- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats.

H- REVISIÓ DE PREUS

Procedeix la revisió de preus en cas de pròrroga del contracte, d’acord amb l’Índex de Preus al Consum.

I- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

No s’admeten variants.

J- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

LLOC: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n, Edifici Besòs, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 18:00 hores i els divendres de 9:00 a 14:00 hores.

DATA: 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci dela licitació en el BOPB.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES

Acte públic d’obertura del Sobre número 2 (propostes tècniques):

LLOC: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n, Edifici Besòs, 08930, de Sant Adrià de Besòs.

DATA: 10 d’abril de 2015; Hora: 12h.

Acte públic d’obertura del Sobre número 3 (propostes econòmiques):

LLOC: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n, Edifici Besòs, 08930, de Sant Adrià de Besòs.

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat