Licitació per a la contractació per procediment obert dels serveis d’assistència jurídica al Consorci del Besòs

NÚM EXP.  132/18

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm.  Expedient:  132/18

Codi CPV:  79100000-5 8 Serveis

  A. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

 

Base imposable 138.240,00 €

(IVA exclòs)

Import IVA 29.030,40 €

A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació:

Cost/hora advocat sènior 72€/hora

Amb una dedicació setmanal de 20 hores

138.240,00€ (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues 69.120,00 € (IVA exclòs)
TOTAL 207.360,00€ (IVA exclòs)

    A.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2018 34.560,00€ (IVA exclòs)
2019 69.120,00€ (IVA exclòs)
2020 34.560,00€ (IVA exclòs)

B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

C- GARANTIES 

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import de l’adjudicació (IVA exclòs) únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués estat inicialment incursa en presumpció de temeritat

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ           

Dos (2) anys, prorrogable per períodes anuals amb un màxim d’un (1) any més

E- TERMINI DE GARANTIA

Dos (2) anys

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

G- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats.

H.- REVISIÓ DE PREUS

NO procedeix la revisió de preus. 

I.- ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS

No s’admeten variants. 

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 7 de setembre de 2018, fins a les 14.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 12 de setembre de 2018, a les 9.00 hores

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat