Licitació per a la contractació de l’execució de les obres del projecte de connexió per a vianants entre els carrers Oristà i Bosc i arranjament del talús entre el carrer Oristà i el Rec Comtal

NÚM EXP.  144/18

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm. Expedient    144/18

Codi CPV        45233260-9

A.- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 738.139,50 € (IVA exclòs)
IVA 155.009,30 €

A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 738.139,50 € (IVA exclòs)
Valor de les diferents opcions: pròrrogues ——
TOTAL 738.139,50 € (IVA exclòs)

 A.2 ANUALITAT ESTIMADA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2018 92.267,43 € (IVA exclòs)
2019 645.872,07 € (IVA exclòs)

 

B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

C- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import de l’adjudicació (IVA exclòs) únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués estat inicialment incursa en presumpció de temeritat.

 

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

Quatre (4) mesos.

E- TERMINI DE GARANTIA

Dos (2) anys.

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

La solvència econòmica, financera i tècnica o professional és determinada en el present plec.

G- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats.

H.- REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la revisió de preus.

I.- ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS

No s’admeten variants.

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 7 de novembre de 2018, a les 14.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES           

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 14 de novembre de 2018, a les 9.00 hores

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat