Licitació d’obres relatives al Projecte Executiu del carril bici de l’Avinguda Eduard Maristany, entre el carrer Sant Raimon de Penyafort i l’Avinguda de Francesc Botey (Fitxa REC3) i obres del Projecte executiu del carril bici per a la connexió de l’Avinguda Diagonal amb el Campus Besòs a Barcelona (Fitxa REC2 i Fitxa REC4)

NÚM EXP.  145/16

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Obres derivades del projecte executiu dels carrils bici de l’Avinguda Eduard Maristany, entre el Carrer Sant Raimon de Penyafort i l’Avinguda Francesc Botey (Fitxa REC-3) i del Projecte Executiu de carril bici per a la connexió de l’Avinguda Diagonal amb el Campus Besòs a Barcelona. Fitxa REC2 i Fitxa REC4).

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 449.780,61€
Import amb IVA 544.234,54€

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 449.780,61€
Valor de las diferents opcions: pròrrogues  NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 449.780,61€

     B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY                          IMPORT
2016 449.780,61€ IVA exclòs

 C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

 Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) mitjançant retenció del preu
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

  • 3 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

1 any a comptar a partir de la recepció definitiva de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITANTS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats, acreditats mitjançant certificació d’obres.

 I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

J.- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Import: El capital assegurat serà com a mínim: 449.780,61€

 K.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import: 2.500.000 €

 L.- IMPORT MÀXIM A ABONAR PER L’ADJUDICATARI EN CONCEPTE DE DESPESES DE LICITACIÓ

Import: 3.000 €

 M- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

DATA:  El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 9 de desembre de 2016 a les 14.00h.

N.- OBERTURA DE PROPOSTES      

  • Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 12 de desembre de 2016 Hora: 17.00 h.

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat