Licitació de les obres per a l’execució del Tram A: carrer Reixagó del Projecte executiu d’ordenaqció de l’espai públic a l’entorn del rec comtal entre els barris de Can Sant Joan i Vallbona

NÚM EXP.  53/15

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DEL TRAM A: CARRER REIXAGÓ DELPROJECTE EXECTIU D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC COMTAL ENTRE ELS BARRIS DE CAN SANT JOAN I VALLBONA.

AUTOR DEL PROJECTE: GRECCAT.

DATA DE REDACCIÓ DEL PROJECTE: NOVEMBRE DE 2014

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 378.782,41€ (tres-cents setanta-vuit mil set-cents vuitanta-dos euros amb quaranta-un cèntims)
IVA 79.544,31€ (setanta-nou mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb trenta-un cèntims)

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 378.782,41€ (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 378.782,41€ (IVA exclòs)

B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY IMPORT
2015 378.782,41€ 458.326, 72 € amb IVA inclòs

C- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació.

D- GARANTIES

PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs): 11.363, 47 €
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

6 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

1 any a comptar a partir de la recepció definitiva de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITANTS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

Les empreses també podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professionalmitjançant la presentació de la següent classificació: Per  al Tram A: Carrer Reixagó

Subgrup: 6                       Categoria: e

H-FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats, acreditats mitjançant certificació d’obres.

I- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

J- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Import: El capital assegurat serà com a mínim, 378.782,41€

K- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import: 2.500.000 €

L- IMPORT MÀXIM A ABONAR PER L’ADJUDICATARI EN CONCEPTE DE DESPESES DE LICITACIÓ

Import: 3.000 €

M- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: 26 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la licitació en el BOPB.

N- OBERTURA DE PROPOSTES

Acte públic d’obertura del Sobre número 2 (propostes tècniques i justificació de criteris subjectius)

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 24 de març de 2015   Hora: 12:00 h.

Acte públic d’obertura del Sobre número 3 (propostes econòmiques i justificació de criteris objectius)

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 27 de març de 2015   Hora: 12:00 h.

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat