Conveni de col.laboració entre la Fundació Privada Formació i Treball i el Consorci del Besòs per a l’impuls del Projecte BiciAmiga UPC

NÚM EXP.  184/18

Data signatura
Desembre de 2018

Objecte
Aquest conveni té caràcter administratiu i té per objecte establir els termes d’una col·laboració estable entre les parts per a l’impuls del Projecte BICI AMIGA UPC, que té per objecte donar continuïtat al foment de la mobilitat sostenible i afavorir la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

En aquest sentit, s’ofereix un servei de pàrquing vigilat de bicicletes, adaptat a la tipologia del públic objectiu que són majoritàriament estudiants, professors i PAS (personal administratiu i serveis) de la UPC, situat a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Avida. Eduard Maristany, 4 de Barcelona

Entitats implicades
Consorci del Besòs
Fundació Privada Formació i Treball
Vigencia
La vigència del present conveni s’estableix des de la seva signatura fins el 31 de juliol de 2019. Qualsevol de les parts podrà denunciar el conveni amb una antelació prèvia de dos mesos, transcorreguts els quals el conveni quedarà extingit, sens perjudici que les parts que no l’hagin denunciat decideixin continuar amb el projecte fins a la finalització de les actuacions que estiguin en curs.

    Documents

    © Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat