Política de privacitat

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Consorci del Besòs, actua com a titular, responsable, dinamitzador i gestor de continguts del present Web. El Consorci del Besòs informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, legislació que la desenvolupa i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol, posa en coneixement de tots els usuaris la següent informació:

  • D’acord amb el disposat en la normativa vigent, El Consorci del Besós només recull les dades estrictament necessàries per a oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.
  • La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, Agència Catalana de Protecció de Dades, i/o l’autoritat competent a cada moment. És per això que El Consorci del Besós es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.
  • En els anteriors supòsits, el Consorci del Besós anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT
Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal del Consorci del Besòs que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES


VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris de la website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en la present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la   dinamització i gestió de continguts realitzats pel Consorci del Besòs titular del Web, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades  de caràcter personal, del qual és titular el Consorci del Besòs podent-ne exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES.

Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel•lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT
Edifici Besòs, c/Olímpic, s/n. pl.2 08930 Sant Adrià del Besòs

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre tipus de comunicació, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció al Consorci del Besòs en l’adreça indicada.

La negativa a rebre comunicacions no afectarà a aquelles notificacions oficials que vinguin determinades per la normativa vigent escaient.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUE FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN.

Consorci del Besos només sol•licita i tracta exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda pel Consorci del Besòs i  no pot ser venuda, cedida o arrendada a altres institucions ni empreses de cap tipus, excepte  per obligació legal i les necessàries per la prestació del servei sol•licitat pel usuari i/o la gestió del web.

El Consorci del Besòs és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per al Consorci del Besòs amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUE FINALITAT

Així mateix, li vam informar que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats.

Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol•licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.

Si escau, se sol•licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè el Consorci del Besòs pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITS EN UN FITXER.

Iintroduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web  http://www.consorci-besos.com/.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES ORGANITZACIONS SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè al Consorci del Besòs tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos el Consorci del Besòs  col•laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ.

Ocasionalment, el Consorci del Besòs envia un e-mail confirmant la creació del compte recent creada per un usuari, notificant millores, novetats o serveis, que es produeixin en aquesta pàgina Web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un e-mail: bustia@consorci-besos.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT.

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia organització, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. El Consorci del Besòs no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li vam comunicar que eldinamitzador i gestor de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions és Consorci del Besos amb domicili a dalt ressenyat, i amb la gestió del domini d’Internet  http:// www.consorci-besos.com /  inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través de l’e-mail: bustia@consorci-besos.com

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat