Licitació dels serveis de neteja diària de les instal.lacions del Consorci del Besòs

NÚM EXP.  29/17

CONTRACTACIÓ PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE NETEJA DIÀRIA DE LES INSTAL.LACIONS DEL CONSORCI DEL BESÒS.

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Contracte per a la prestació de serveis de neteja diària a les instal·lacions del Consorci del Besòs.

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 30.000,00 €
IVA 6.300,00 €

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 30.000,00 € (IVA exclòs)
Valor de les diferents pròrrogues 30.000,00  € (IVA exclòs)
TOTAL 60.000,00€ (IVA exclòs)

C- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: no s’exigeix
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

Dos (2) anys, prorrogable per períodes anuals amb un màxim de (2) anys més.

E- TERMINI DE GARANTIA

No procedeix l’aplicació de termini de garantia

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera  i tècnica o professional.

G- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats.

H- REVISIÓ DE PREUS

Procedeix la revisió de preus en cas de pròrroga del contracte, d’acord amb l’índex de preus al Consum.

I- ADMISIBILITAT DE VARIANTS

No s’admeten variants.

J- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 19 d’abril de 2017 a les 14.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES         

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

 Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 20 d’abril de 2017 Hora: 16.30 h.

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat