Licitació per la redacció del projecte bàsic per l’actualització del sistema d’alerta hidrológica del Riu Besòs (SAHBE)

NÚM EXP.  47/17

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC PER L’ACTUALITZACIÓ DEL SISTEMA D’ALERTA HIDROLÒGICA DEL RIU BESÒS (SAHBE).

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Redacció del projecte bàsic per l’actualització del sistema d’alerta hidrològica del riu Besòs (SAHBE).

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 41.322,31 € (IVA exclòs)
Import amb IVA 50.000 €

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 41.322,31 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues  NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 41.322,31 € (IVA exclòs)

     B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY                          IMPORT  
2017 41.322,31 € IVA exclòs

 

 C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

 Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) mitjançant retenció del preu
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ                   

8 setmanes a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

  • 20% al lliurament de l’avantprojecte.
  • 80% a l’entrega del projecte al Consorci del Besòs.

I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

 J.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import mínim: 41.322,31

 K- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 12 d’abril de 2017 a les 14.00h.

L.- OBERTURA DE PROPOSTES       

  • Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 18 d’abril de 2017 Hora: 17.00 h.

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat