Licitació per la contractació de serveis relatius a la Direcció d’obra i Direcció d’execució, coordinació de Seguretat i Salut i control de qualitat del projecte per la rehabilitació i canvi d’ús a centre de polítiques d’ocupació del pavelló B de l’antic Hospital de l’Esperit Sant – FASE I

NÚM EXP.  148/17

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 CONTRACTE DE SERVEIS RELATIUS A LA DIRECCIÓ D’OBRA I DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I CONTROL DE QUALITAT DEL PROJECTE PER LA REHABILITACIÓ I  CANVI D’ÚS A CENTRE DE POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ DEL PAVELLÓ B DE L’ANTIC HOSPTIAL DE L’ESPERIT SANT- FASE I

 TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ: OBERT

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

Núm. expedient 148/17
Codi CPV 71000000-8

 PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ 

Base imposable 82.644,63 €
Import amb IVA 100.000 €

A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 82.644,63 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues NO HI HA OPCIÓ A PRÓRROGA

0€

TOTAL 82.644,63 € (IVA exclòs)

    A.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2018 43.388,43€ IVA exclòs
2019 39.256,20€ IVA exclòs

 B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

C- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ      

La prestació del servei s’iniciarà a la signatura del contracte de serveis i finalitzarà quan el contracte d’obres s’extingeixi. El termini d’execució de les obres és el que resulta determinat en el Projecte: 18 mesos des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

E- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia estarà vinculat al termini de garantia que s’estableixi al contracte per a l’execució de les obres.

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

G- FORMA DE PAGAMENT

  • Durant l’execució de l’obra i fins l’acta de recepció: 95% que s’abonaran mitjançant pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats en proporció a la certificació de l’obra realitzada mensualment.
  • 5% a la liquidació de les obres.

H.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

I.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 26 de març de 2018, a les 14.00h.

J.- OBERTURA DE PROPOSTES 

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 27 de març, a les 9.00 hores

 

 

 

 

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat