Licitació per la contractació de serveis mitjançant procediment obert per la redacció del pla d’emergència o d’autoprotecció del Parc Fluvial del Riu Besòs

NÚM EXP.  51/17

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

Redacció del Pla d’emergència o d’autoprotecció del parc fluvial del riu Besòs.

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

 

Base imposable 24.793,39 € (IVA exclòs)
Import amb IVA 30.000 €

 

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 24.793,39 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues  NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 24.793,39 € (IVA exclòs)

     B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

 

ANY                          IMPORT  
2017 24.793,39 € IVA exclòs

  

C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

 Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ                   

8 setmanes a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

No procedeix l’aplicació de termini de garantia.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

  • 20% a l’inici dels treballs de redacció del Pla.
  • 80% restant a l’entrega del Pla al Consorci del Besòs.

I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

 J.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import mínim: 24.793,39

K- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

DATA: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 24 d’abril de 2017 a les 14.00 hores.

L.- OBERTURA DE PROPOSTES       

  • Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 25 d’abril de 2017 Hora: 17.00 h.

 

 

 

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat