Licitació per la contractació de la Redacció del Projecte Bàsic i els Executius del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la Mina, Parc de la Pau i Plaça Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, dels Estudis de Seguretat i Salut, així com la direcció facultativa de l’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut.

NÚM EXP.  124/17

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

 A- OBJECTE DEL CONTRACTE

 Redacció del Projecte Bàsic i els Executius del Parc del Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: Rambla de la Mina, Parc de la Pau i Plaça Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, dels Estudis de Seguretat i Salut, així com la direcció facultativa de l’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut.

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 120.661,16 € (IVA exclòs)
Import amb IVA 146.000,00 €

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 120.661,16 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues  NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 120.661,16 € (IVA exclòs)

B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2017 60.330,58 € IVA exclòs
2018 60.330,58 € IVA exclòs

C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ              

El termini per la redacció dels projectes serà de 6 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

El termini per a la direcció d’obra i la coordinació en matèria de seguretat i salut serà el que resulti del contracte per a l’execució de les obres un cop adjudicades i fins a la seva recepció i liquidació.

F- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia estarà vinculat al termini de garantia que s’estableixi al contracte per a l’execució de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

20% al lliurament del pla de treball.

30% a l’entrega del projecte bàsic.

30% a l’entrega dels projectes executius.

20% a la finalització de les obres.

I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

 J.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import mínim: 241.322,32 €

K- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 23 d’octubre de 2017, a les 14.00h.

L.- OBERTURA DE PROPOSTES  

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 27 octubre de 2017, a les 9.00 hores 

 

 

 

 

 

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat