Licitació per a la contractació Serveis per a la realització de treballs relatius a la caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl del front litoral entre el marge esquerre del riu Besòs a Sant Adrià de Besòs i el c/ Mar Jònica de Badalona- port de Badalona i l’ elaboració de l’informe preliminar d’avaluació d’impacte a diferents punts del districte de Sant Martí de Barcelona

NÚM EXP.  97/19

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm. expedient 97/19
  • PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

LOT 1:

Base imposable 118.850,00 €

(IVA exclòs)

Import IVA 24.958,50 €

 

LOT 2:

Base imposable 41.550,00 €

(IVA exclòs)

Import IVA 8.725,50 €

TOTAL PRESSUPOST MÀXIM LICITACIÓ LOT 1 i 2:

Base imposable 160.400,00€

(IVA exclòs)

Import IVA 33.684,00 €

A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 160.400,00 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues No procedeix.
TOTAL 160.400,00 € (IVA exclòs)

A.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2019 160.400,00 € (IVA exclòs)
   

 

B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

 

C- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import de l’adjudicació (IVA exclòs) únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués estat inicialment incursa en presumpció de temeritat

 

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ       

Lot 1: Estudi de caracterització completa de la qualitat ambiental del sòl

(i) Informe de diagnòstic de resultats de la investigació complementària: Cinc (5) setmanes des de la signatura del contracte.

(ii)Document definitiu de resultats de la investigació: Vuit (8) setmanes de la signatura del contracte.

(iii) Document d’anàlisis de riscos: Dotze (12) setmanes de la signatura del contracte.

(iv) Informe de valoració bàsica de descontaminació dels terrenys (sols en cas que el risc avaluat sigui inacceptable): Caldrà entregar-lo com a màxim a les quinze (15) setmanes de la signatura del contracte.

 

Lot 2: Informe preliminar d’avaluació d’impacte i de la qualitat del subsòl

(i) Informe previ de resultats de la investigació: Dotze (12) setmanes de la signatura del contracte.

(iii) Document definitiu de resultats de la investigació: Quinze (15) setmanes de la signatura del contracte.

 

E- TERMINI DE GARANTIA

Dos (2) anys.

 

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

 

G- FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament serà la següent:

 

Lot 1:

  • 60%:al lliurament de l’informe de diagnòstic de resultats de la investigació complementària
  • 20%: al lliurament del document d’anàlisi de riscos
  • 20%: al lliurament de l’ Informe de valoració bàsica de descontaminació dels terrenys

 

 

Lot 2:

  • 70%: Informe previ de resultats de la investigació
  • 30%: Document definitiu de resultats de la investigació

 

H.- REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la revisió de preus.

 

– ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS

No s’admeten variants.

 

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

 

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el dia 29 de Juliol de 2019, fins a les 14.00h.

 

K.- OBERTURA DE PROPOSTES        

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

 

Data: 7 d’agost de 2019, a les 9.00 hores

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat