Licitació per a la contractació de serveis d’assistència tècnica informàtica del Consorci del Besòs

NÚM EXP.  103/19

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

Núm. expedient 103/2019

 

Codi

CPV

50312000-5

Manteniment i reparació d’equips informàtics

 

A.  PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable

 

 

Desglossament:

Cost/ hora tècnic informàtic 42 euros/hora, amb una dedicació presencial de 5 hores/setmana (260 hores en còmput anual), més atenció telefònica de dilluns a dijous de 8 a 18.30 hores i divendres de 8 a 15 hores.

Cost hora tècnic informàtic 50 euros/hora per servei d’urgència amb una dedicació de 24 hores anuals.

 

24.240,00 € (IVA exclòs)

 

 

21.840,00 € (IVA exclòs)

 

2.400,00 € (IVA exclòs)

Import amb IVA 29.330,40 €

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 24.240,00 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues 24.240,00 € (IVA exclòs)
TOTAL 48.480,00 € (IVA exclòs)

 

B.2 ANUALITATS ESTIMADES EN FUNCIÓ DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

ANY IMPORT  
2019 4.040,00 € IVA exclòs
2020 12.120,00 € IVA exclòs
2021 12.120,00 € IVA exclòs
2022 12.120,00 € IVA exclòs
2023 8.080,00 € IVA exclòs

 C- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import de l’adjudicació (IVA exclòs) únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués estat inicialment incursa en presumpció de temeritat

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ            

El termini d’execució del contracte serà de dos anys (2), a partir de la signatura del contracte. Es podrà prorrogar per períodes anuals amb un màxim 2 anys més.

F- TERMINI DE GARANTIA

2 anys

G- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs executats.

 I.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import mínim: valor estimat de la present licitació.

 J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 5 d’agost de 2019, fins a les 12.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 4 de setembre de 2019, a les 13.30 hores

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat