Licitació per a la contractació del subministrament d’una planta pilot de tractament d’aigües freàtiques de l’aqüifer del riu Besòs per a la producció d’aigua per usos industrials i potables, necessària per al desenvolupament del projecte PECT Litoral-Besòs territori sostenible, cofinançat per la Unió Europea dintre del PO FEDER 2014-2020.

NÚM EXP.  52/19

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm. Expedient    52/19

Codi CPV        42912300-5 Maquinaria y aparatos para filtrar o depurar agua

A. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

 

Base imposable 76.000,00 € (IVA exclòs)
IVA 15.960,00 €
Import total 91.960,00 €

El present pressupost es troba desglossat a la clàusula 2 del present plec.

 A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 76.000,00€ (IVA exclòs)
Valor de les diferents opcions: pròrrogues ——
TOTAL 76.000,00€ (IVA exclòs)

     A.2 ANUALITAT ESTIMADA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2019 76.000,00€ (IVA exclòs)

B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

C- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

 

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ           

5 mesos per a l’entrega de la planta pilot de tractament d’aigües freàtiques

 

E- TERMINI DE GARANTIA

Dos (2) anys

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

G- FORMA DE PAGAMENT

Es facturarà el subministrament un cop s’hagi recepcionat per part del Consorci del Besòs.

H.- REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la revisió de preus

 

I.ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS

No s’admeten variants.

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 27 de maig de 2019, a les 14.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES           

Acte públic en el que es procedirà a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques i valorables de forma automática.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 31 de maig de 2019, a les 9.00 hores
 

 

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat