Licitació per a la contractació de subministrament d’un fluorometre i els seus accessoris per a la monitorització de la qualitat de l’aigua del riu Besòs

NÚM EXP.  158/18

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm.  Expedient:  158/18

Codi CPV:  31711500-8

 

A.  PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

 

 

Base imposable 18.785,00€ (IVA exclòs)
IVA 3.944,85€

A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 18.785,00€ (IVA exclòs)
Valor de les diferents opcions: pròrrogues ——
TOTAL 18.785,00€ (IVA exclòs)

    A.2 ANUALITAT ESTIMADA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2018 18.785,00€ (IVA exclòs)

 B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

C- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ           

Dos (2) mesos.

E- TERMINI DE GARANTIA

Dos (2) anys.

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

G- FORMA DE PAGAMENT

Es facturarà el subministrament un cop s’hagi recepcionat per part del Consorci del Besòs.

H.- REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la revisió de preus

I.ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS

No s’admeten variants.

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 15 d’octubre de 2018, a les 14.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES           

Acte públic en el que es procedirà a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques i valorables de forma automática.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

Data: 19 d’octubre de 2018, a les 9.00 hores

  • Estattancat

Documents

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat