Licitació per a la contractació de l’execució de les obres del Projecte del Nou Pont de Pas sobre les vies del ferrocarril a l’Avinguda Puig de Jorba dins del Pla de Millores de la Mobilitat al barri de Vallbona de Barcelona

NÚM EXP.  171/18

 QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm. Expedient    171/18

Codi CPV        45221110-6   i 45233140-2

A.- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

 

Base imposable 896.460,71 € (IVA exclòs)
IVA 188.256,75 €

 

A.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació:

 

896.460,71 € (IVA exclòs)
Valor de les diferents opcions: pròrrogues ——
TOTAL 896.460,71 € (IVA exclòs)

 

A.2 ANUALITAT ESTIMADA DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ.

ANY IMPORT  
2019 896.460,71 € (IVA exclòs)

 B.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ.

Procediment obert prenent en consideració diversos criteris d’adjudicació.

C- GARANTIES

 

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: 5% de l’import de l’adjudicació (IVA exclòs) únicament procedirà en el cas que l’empresa adjudicatària hagués estat inicialment incursa en presumpció de temeritat.

 D- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

Sis (6) mesos.

 E- TERMINI DE GARANTIA

Un (1) any.

F- SOLVÈNCIA DELS LICITADORS

La solvència econòmica, financera i tècnica o professional és determinada en el present plec.

G- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats.

H.- REVISIÓ DE PREUS

No procedeix la revisió de preus.

I.- ADMISSIBILITAT DE LES VARIANTS

No s’admeten variants.

J.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Data: El darrer dia per a la presentació d’ofertes serà el 28 de gener de 2019, a les 14.00h.

K.- OBERTURA DE PROPOSTES

Acte públic d’obertura de la documentació presentada en el sobre núm. 2A relativa a les referències tècniques per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor.

Data: 30 de gener de 2019, a les 9.30 hores.

Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor i es procedirà, a l’obertura i lectura de les propostes econòmiques valorables de forma automàtica.

Data: 5 de febrer de 2019, a les 9.00 hores

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

 

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat