Licitació de les obres per a l’execució del Tram B: Camí del Rec del Projecte executiu d’ordenaqció de l’espai públic a l’entorn del rec comtal entre els barris de Can Sant Joan i VallbonaB

NÚM EXP.  54/15

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ D’OBRES MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL TRAM B: CAMI DEL REC DEL PROJECTE EXECUTIU D’ORDENACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC A L’ENTORN DEL REC COMTAL ENTRE ELS BARRIS DE CAN SANT JOAN I VALLBONA.

AUTOR DEL PROJECTE: GRECCAT. DATA DE REDACCIÓ DEL PROJECTE: NOVEMBRE DE 2014

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 259.145,75€ (dos-cents cinquanta-nou mil cent quaranta-cinc euros amb setanta-cinc cèntims)
IVA 54.420,61€ (cinquanta-quatre mil quatre-cents vint euros amb seixanta-un cèntims)

B.1 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 259.145,75€ (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 259.145,75€ (IVA exclòs)

B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY IMPORT
2015 259.145,75€ 313.566,36 € amb IVA inclòs

C- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs): 7.774,37 €
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

6 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

1 any a comptar a partir de la recepció definitiva de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITANTS

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

Les empreses també podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o professional mitjançant la presentació de la següent classificació: Per al Tram B: Camí del Rec

Grup Subgrup Categoria

E 7 d

H- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats, acreditats mitjançant certificació d’obres.

I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

J.- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Import: El capital assegurat serà com a mínim, 259.145,75€

K.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import: 2.500.000 €

L.- IMPORT MÀXIM A ABONAR PER L’ADJUDICATARI EN CONCEPTE DE DESPESES DE LICITACIÓ

Import: 3.000 €

M- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

DATA: 26 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la licitació en el BOPB.

N.- OBERTURA DE PROPOSTES

· Acte públic d’obertura del Sobre número 2 (propostes tècniques i justificació de criteris subjectius )

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 24 de març de 2015 Hora: 12:30 h.

· Acte públic d’obertura del Sobre número 3 (propostes econòmiques i justificació de criteris objectius)

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 27 de març de 2015 Hora: 12:30 h.

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat