Licitació d’obres relatives al Projecte per a l’acondicionament d’un pas provisional i d’un aparcament de bicis a la parcel·la L/M. Nou accés des de l’edicle de BSM fins al Campus. Fitxa REC-5 estacionament vigilat de bicicletes bicipark. Fitxa EST-4.

NÚM EXP.  114/16

Data de publicació 20 de setembre de 2016.

 

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A- OBJECTE DEL CONTRACTE

PROJECTE PER A  L’ACONDICIONAMENT PROVISIONAL D’UN PAS PROVISIONAL I D’UN APARCAMENT DE BICIS A LA PARCEL·LA L/M. NOU ACCÉS DES DE L’EDICLE DE BSM FINS AL CAMPUS. FITXA REC-5 ESTACIONAMENT VIGILAT DE BICICLETES BICIPARK. FITXA EST-4

B- PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Base imposable 95.000,36 € (IVA exclòs)
Import amb IVA 114.950,44 €.

B.1. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

Pressupost màxim de licitació: 95.000, 36 € (IVA exclòs)
Valor de las diferents opcions: pròrrogues  NO PROCEDEIX LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE
TOTAL 95.000, 36 € (IVA exclòs)

     B.2 ANUALITATS ESTIMADES DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

ANY                          IMPORT  
2016 95.000,36 IVA exclòs

 C.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Procediment obert prenent en consideració varis criteris d’adjudicació

D- GARANTIES

PROVISIONAL: no procedeix
DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs) mitjançant retenció del preu
COMPLEMENTÀRIA: NO PROCEDEIX

E- TERMINI MÀXIM D’EXECUCIÓ

  • 2 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte.

F- TERMINI DE GARANTÍA

1 any a comptar a partir de la recepció definitiva de les obres.

G- SOLVÈNCIA DELS LICITANTS 

Solvència econòmica, financera i tècnica o professional, determinada en els presents plecs.

H- FORMA DE PAGAMENT

Pagaments mensuals corresponents als treballs realitzats, acreditats mitjançant certificació d’obres.

 I.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Causes previstes en el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig de mesures urgents de contractació pública.

J.- ASSEGURANÇA A TOT RISC DE CONSTRUCCIÓ

Import: El capital assegurat serà com a mínim: 95.000,36 €

 K.- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Import: 2.500.000 €

 L.- IMPORT MÀXIM A ABONAR PER L’ADJUDICATARI EN CONCEPTE DE DESPESES DE LICITACIÓ.

Import: 3.000 €

 M- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs, 2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs, en hores d’oficina de dilluns a dijous de 9.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores i els divendres de 9.00 a 14.00 hores.

DATA:  13 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la licitació en el Perfil del Contractant.

N.- OBERTURA DE PROPOSTES      

  • Acte públic en el que es donarà vista de les proposicions valorables mitjançant judici de valor; es procedirà a la lectura de les acords de la mesa adoptats en fase interna, i finalment, a l’obertura i lectura de les propostes valorables de forma automàtica.

Lloc: Consorci del Besòs C/ Olímpic, s/n (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové), Edifici Besòs,2ª planta, 08930, de Sant Adrià de Besòs

DATA: 4 d’octubre de 2016 Hora: 17 h.

  • Estattancat
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat