Normativa del Consorci del Besòs

NORMATIVA APROVADA PEL CONSORCI DEL BESÒS

NORMATIVA PER LA QUAL, AMB CARÀCTER GENERAL, ES REGEIX EL CONSORCI DEL BESÒS

  • Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril ) i normativa que la desenvolupa.
  • Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora del règim local  i normativa que la desenvolupa.
  • Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
  • Decret 305/2006, de 18 de juliol per la qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
  • Text Refós del a Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre)
  • Reglament General de la Llei de Contarctes de les Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre)
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.