Normativa del Consorci del Besòs

NORMATIVA APROVADA PEL CONSORCI DEL BESÒS

NORMATIVA PER LA QUAL, AMB CARÀCTER GENERAL, ES REGEIX EL CONSORCI DEL BESÒS

 • Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i normativa que la desenvolupa.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora del règim local i normativa que la desenvolupa.
 • Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 •  Decret 305/2006, de 18 de juliol per la qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre)
 • Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Reial Decret Legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre)
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
 •  Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat