Informació sobre l’òrgan de contractació

Els òrgans de contractació del Consorci en funció de la seva durada i del % que representi el valor estimat del contracte en relació als recursos ordinaris del pressupost són els següents:

a) Consell General del Consorci

Aprovar i adjudicar els contractes l’import dels quals superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

b) Comissió Executiva

Aprovar i adjudicar els contractes de durada superior a 4 anys i que el seu import no excedeixi del 20%, i els contractes l’import dels quals excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i no excedeixi del 20% d’aquests recursos.

c) Gerència

Aprovar i adjudicar els contractes de durada igual o inferior a 4 anys, sempre que el seu import no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

 

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat