Informació sobre l’òrgan de contractació

Els òrgans de contractació del Consorci en funció de la seva durada i del % que representi el valor estimat del contracte en relació als recursos ordinaris del pressupost són els següents:

a) La Junta de Direcció del Consorci

Aprovar i adjudicar els contractes de durada superior a quatre anys, i els que el seu import superi el 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

b) La Presidència i tres Vicepresidències

Aprovar i adjudicar els contractes de durada igual o inferior a 4 anys, sempre que el seu import sigui superior al 3% dels recursos ordinaris del pressupost i no excedeixi del 10% d’aquestes recursos.

c) Gerència

Aprovar i adjudicar els contractes de durada igual o inferior a 4 anys, sempre que el seu import no excedeixi del 3% dels recursos ordinaris del pressupost.