Estructura de Govern

El Consorci del Besòs, entitat amb caràcter d’ens local integrada pels Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública en el seu àmbit territorial d’actuació, orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva la seva execució i conservació; en el desenvolupament de les infraestructures, la millora ambiental i l’eficàcia energètica de les trames urbanes i en la gestió i disseny de nou espai públic.

El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:

  • La Junta de Direcció del Consorci
  • La Presidència i tres Vicepresidències
  • Gerència

La Junta de Direcció, òrgan de govern i d’ administració superior del Consorci, es troba composada per un total de setze membres, corresponent la seva Presidència a l’Alcalde de Barcelona o Tinent d’Alcalde en qui delegui. La Junta de Direcció li correspon l’actuació de totes les competències atribuïdes al Consorci en els seus Estatuts. Li correspon també la potestat d’autoorganització del mateix.

Al President del Consorci li corresponen les funcions determinades a l’article 13è dels estatuts que permeten un govern més àgil i quotidià de l’entitat ja siguien casos d’urgència podent exercir les funcions encomanades a la Junta de Direcció o bé, entre d’altres funcions, l’adjudicació de determinats tipus de contracte sempre que no superin determinat percentatge dels recursos ordinaris i determinada durada

Així mateix, el Consorci del Besòs és governat i administrat, en l’exercici de les competències que li són pròpies, per un Gerent nomenat per la Junta de Direcció a proposta de la Presidència. A la Gerència li corresponen funcions executives i d’impuls de l’activitat consorcial determinades en els estatuts, com entre d’altres la de dirigir coordinar organitzar i supervisar els serves i, executar el acords adoptat pels diferents òrgans o bé gestionar el pressupost i ordenar-ne els pagaments.

Al seu torn, la Presidència designa un Comissionat/da, com a òrgan unipersonal de caràcter executiu, que podrà assumir, a més de les funcions d’assistència als òrgans de govern, les atribucions que li siguin delegables per la Presidència I pels altres òrgans del Consorci.

Finalment cal assenyalar que el Consorci compta amb un Secretari/a i un Interventor/a, que assistiran amb veu i sense vot a les reunions de la Junta de Direcció. La Secretaria és exercida per la Secretària General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico financera i pressupostària correspon a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que l’exercirà d’acord amb la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.

organigrama-trans_V2-1024x466