Estructura de Govern

El Consorci del Besòs, entitat amb caràcter d’ens local integrada pels Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac i Badalona té com a finalitat garantir la unitat de l’acció pública en el seu àmbit territorial d’actuació, orientada especialment a la formació del planejament urbanístic, la seva la seva execució i conservació; en el desenvolupament de les infraestructures, la millora ambiental i l’eficàcia energètica de les trames urbanes i en la gestió i disseny de nou espai públic.

El Consorci és governat i administrat pels òrgans següents:

El Consell General, òrgan de govern i d’administració superior del Consorci, es troba composada per un total de vint membres, corresponent la seva Presidència a l’Alcalde/essa de Barcelona o Tinent d’Alcalde en qui delegui. Al Consell General li correspon l’exercici de les competències que li atribueix l’article 12è dels Estatuts del Consorci. Li correspon també la potestat d’autoorganització del mateix.

La Comissió Executiva està integrada pel President/a o persona en qui delegui, i un vocal representatiu de cadascun dels municipis consorciats, escollits pel Consell General d’entre els seus membres. A la Comissió Executiva li corresponen les competències que li assigna l’article 13è dels Estatuts del Consorci, podent, entre altres, exercir les competències del Consell General en cas d’urgència, aprovar els convenis interadministratius d’encomana i els convenis de col·laboració, contractar dintre dels llindars de durada i import establerts i exercir les competències urbanístiques que té conferides el Consorci.

Al President del Consorci li corresponen les funcions determinades a l’article 14è dels estatuts que permeten un govern més àgil i quotidià de l’entitat, podent exercir, entre d’altres, les funcions encomanades a la Comissió Executiva en cas d’urgència, i podent exercir les competències que tingui assignades el Consorci i que no estiguin reservades de forma expressa a cap altre òrgan.

Així mateix, el Consorci del Besòs és governat i administrat, en l’exercici de les competències que li són pròpies, per un Gerent nomenat pel Consell General a proposta de la Presidència. A la Gerència li corresponen funcions executives i d’impuls de l’activitat consorcial determinades en els estatuts, com entre d’altres, la de dirigir coordinar organitzar i supervisar els serveis, contractar per sota de determinada durada i import, executar el acords adoptat pels diferents òrgans o bé gestionar el pressupost i ordenar-ne els pagaments, així com la representació del Consorci quan no sigui assumida per la Presidència.

Finalment cal assenyalar que el Consorci compta amb un Secretari/a i un Interventor/a, que assistiran amb veu i sense vot a les reunions del Consell General. La Secretaria és exercida per la Secretària General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico financera i pressupostària correspon a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que l’exercirà d’acord amb la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona.

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat