Desenvolupament de noves àrees urbanes

Desenvolupament de noves àrees urbanes

Els processos profunds de transformació que han sofert les vores del Besòs han estat una oportunitat pel desenvolupament de nous barris. Aquesta dinàmica s’ha vist alentida per la forta crisi econòmica dels darrers anys.

Aquest nous teixits urbans són bàsics per consolidar la trama urbana. Són operacions que completen fragments de sòl que no tenen característiques urbanes: descampats, zones en desús. Són l’expressió més clara del que podem anomenar la perifèria. Aquestes operacions urbanes són elements clau per poder completar i relligar la xarxa viària i estendre l’ús cívic del territori.

Les àrees principals d’aquest sector al nostre àmbit són:

  • Sector de les Tres Xemeneies com àmbit de reciclatge urbà. Es preveu la transformació dels usos industrials cap usos residencials la qual cosa permetrà assolir un nou barri al front litoral dotant-lo d’una nova urbanitat al marge esquerra de la línia de costa i connectar amb la resta del litoral metropolità.
  • Els barris del Bon Pastor i el Raval formen un tram del front fluvial. El procés de desenvolupament urbanístic s’ha alentit i ens obre l’ oportunitat de reflexionar de nou el seu encaix urbà. Son bàsics per assegurar la connexió cívica urbana entre Santa Coloma i el mar, en el marge esquerra i la connexió entre el Bon Pastor i el Fòrum en el marge dret del riu Besòs.
  • El Barri de Vallbona i el seu Turó és un àmbit en estudi. Les operacions bàsiques que es preveuen són de completar teixit urbà en la Plana i de reciclatge urbà en el Turó.

El Consorci del Besòs realitzarà accions sobre els teixits urbans per a impulsar la redacció i tramitació dels instruments urbanístics per la seva transformació i assumint, si es oportú, la gestió urbanística del sector.

Objectiu 16

Avançar en la gestió urbanística del barri de La Catalana per a completar la urbanització de barri; redactar els instruments necessaris per executar els equipaments previstos i, impulsar la construcció d’un pont i una passera per a vianants per a connectar el barri amb la resta de l’àmbit.

Objectiu 17

Impulsar els instruments de planejament i accions complementàries per la transformació del sector de les Tres Xemeneies, per assolir així, un nou front litoral completant la recuperació de la costa metropolitana.

Objectiu 18

Promoure l’estudi i la reflexió de propostes urbanes sobre el desenvolupament de nous barris.

ACCIONS

© Copyright 2017 | Nota legal | Politica de privacitat